Thach Hong min

Nguyễn Thạch Hồng

Giảng Viên Đào Tạo

Hãy tự gây áp lực cho chính bản thân để vươn lên và tỏa sáng, bởi vì không ai sẽ làm điều đó thay cho bạn!

 • Hoạt động hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã làm việc tại nhiều mô hình chuỗi cà phê, học viện đào tạo khác nhau. 
 • Manager The Coffee House
 • Barista Highlands Coffee 
 • Head bar Newday Coffee
 • Captain Bar tại Sứ Cà Phê
 • Đào tạo 1000+ học viên trong và ngoài nước trong khóa Pha Chế Tổng Hợp
 • Set Up và vận hành khai trương 10+ quán của học viên Namas.

Nguyễn Thạch Hồng

Giảng Viên Đào Tạo

Hãy tự gây áp lực cho chính bản thân để vươn lên và tỏa sáng, bởi vì không ai sẽ làm điều đó thay cho bạn!

 • Hoạt động hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành F&B đã làm việc tại nhiều mô hình chuỗi cà phê, học viện đào tạo khác nhau. 
 • Manager The Coffee House
 • Barista Highlands Coffee 
 • Head bar Newday Coffee
 • Captain Bar tại Sứ Cà Phê
 • Đào tạo 1000+ học viên trong và ngoài nước trong khóa Pha Chế Tổng Hợp
 • Set Up và vận hành khai trương 10+ quán của học viên Namas.